FORMA -ING czy BEZOKOLICZNIK PO CZASOWNIKU

Kryminal-A-Tainted-Legacy Chcesz czytać wciągające powieści i uczyć się języka?
Poznaj angielski thriller prawniczy A Tainted Legacy z audiobookiem!
Sprawdź teraz >>W języku angielskim po niektórych czasownikach można użyć tylko formy czasownika z końcówką „-ing”. Istnieją też czasowniki wymagające użycia bezokolicznika (formy podstawowej poprzedzonej słówkiem „to”).

Forma z końcówką „-ing” występuje m.in. po następujących czasownikach: „admit” ‘przyznać się’, „appreciate” ‘doceniać coś, wysoko coś cenić’, „avoid” ‘unikać’, „celebrate” ‘świętować’, „commence”, ‘zaczynać, rozpoczynać’, „consider” ‘przemyśleć’, ‘uważać za’, „contemplate” ‘planować, zamierzać’, „delay” ‘opóźniać’, „deny” ‘zaprzeczać’, „detest” ‘nie cierpieć’, „dread” ‘obawiać się czegoś’, „endure” ‘znieść, ścierpieć’, „enjoy” ‘cieszyć się’, ‘lubić’, „face” ‘stawić czemuś czoło’, „fancy” ‘lubić’, „feel like” ‘mieć ochotę’, „finish” ‘kończyć’, „go” ‘iść’, „imagine” ‘wyobrażać sobie’, „involve” ‘dotyczyć, wymagać’, „keep” ‘kontynuować jakąś czynność’, „miss” ‘tęsknić’, „postpone” ‘przesunąć w czasie’, „practise” ‘praktykować’, ‘ćwiczyć’, „recall” ‘przypominać’, „report” ‘poinformować, zdawać relację’, „resent” ‘czuć się urażonym’, „resist” ‘powstrzymać się’, „risk” ‘ryzykować’, „suggest” ‘proponować’. Oto przykłady:

(1) The accused admitted committing the crime.
Oskarżony przyznał się do popełnienia zbrodni.
(2) I don\'t really feel like going out tonight.
Naprawdę nie mam ochoty wychodzić dziś wieczorem z domu.
(3) If I were you, I wouldn\'t risk telling her the truth.
Na twoim miejscu nie ryzykowałbym powiedzenia jej prawdy.
(4) He doesn’t appreciate being told the truth.
On nie ceni sobie tego, że mówi mu się prawdę.
(5) I learnt to avoid making mistakes.
Nauczyłam się nie popełniać błędów.
(6) He celebrates winning the competition.
On świętuje wygranie zawodów.
(7) I commence doing my scientific research this summer.
Tego lata rozpoczynam mój projekt badawczy.
(8) Don’t delay leaving – it won’t ease your grief.
Nie opóźniaj wyjazdu – to nie ulży twojemu przygnębieniu.
(9) Don’t deny committing this crime – everybody knows you are guilty.
Nie zaprzeczaj popełnieniu tego przestępstwa – wszyscy wiedzą, że jesteś winny.
(10) I detest attending his seminars.
Nie cierpię chodzić na jego zajęcia.
(11) I dread walking alone at night.
Boję się chodzić sama po nocy.
(12) I can’t endure fishing the whole weekend.
Nie wytrzymam łowienia ryb przez cały weekend.
(13) I cannot face meeting him – I am so afraid of what he might tell me.
Nie umiem się przełamać żeby się z nim spotkać – tak bardzo się boję tego, co może mi powiedzieć.
(14) I fancy shopping here – there are many fashionable clothes to choose from.
Lubię robić tutaj zakupy – jest tutaj wiele modnych ubrań, wśród których można wybierać.
(15) He finished writing his letter to her, put away his pen and started crying.
Skończył pisać do niej list, odłożył pióro i zaczął płakać.
(16) She goes dancing every Friday to her favorite club in Gdansk.
Ona chodzi tańczyć w każdy piątek do swojego ulubionego klubu w Gdańsku.
(17) Finishing this work on time involves committing lots of your free time.
Ukończenie tej pracy na czas wymaga poświęcenia dużej ilości twojego wolnego czasu.
(18) If you keep doing this, I will have to ask you to leave my flat.
Jeśli będziesz dalej to robił, będę cię musiała poprosić, abyś opuścił mieszkanie.
(19) If you postpone meeting with their representatives, another chance like that might not appear in the future.
Jeśli przesuniesz spotkanie z ich przedstawicielami, podobna szansa może się nie pojawić w przyszłości.
(20) If you want to become a good public speaker, you should practice talking slowly and clearly.
Jeśli chcesz zostać dobrym mówcą publicznym, ćwicz wolne i wyraźne mówienie.
(21) Please report seeing each big hairy spider in this room to me.
Proszę, dawajcie mi znać za każdym razem, gdy zobaczycie dużego włochatego pająka w tym pokoju.
(22) I can hardly resist running out of this crowded room.
Z trudem mogę się powstrzymać od wybiegnięcia z tego zatłoczonego pokoju.
(23) I suggest having a party for all our old friends.
Proponuję zrobienie imprezy dla wszystkich naszych starych przyjaciół.

Bezokolicznik używany jest natomiast m.in. po czasownikach „agree” ‘zgadzać się’, „afford” ‘pozwolić sobie’, „aim” ‘mieć na celu’, „arrange” ‘ustalić’, „attempt” ‘starać się’, „consent” ‘zgadzać się’, „dare” ‘ośmielić się’, „decide” ‘zdecydować się’, „demand” ‘żądać’, „deserve” ‘zasługiwać’, „fail” ‘nie powieść się’, „happen” ‘przypadkowo coś zrobić’, „hesitate” ‘wahać się’, „hope” ‘mieć nadzieję’, „hurry” ‘spieszyć się’, „intend” ‘zamierzać’, „learn” ‘uczyć się’, „long” ‘tęsknić’, „manage” ‘poradzić sobie z czymś’, „plan” ‘planować’, „prepare” ‘przygotować’, „pretend” ‘udawać’, „refuse” ‘odmówić’, „seem” ‘wydawać się’, „swear” ‘przysięgać’, „tend” ‘mieć skłonność’, „volunteer” ‘zgłaszać się na ochotnika’, „vow” ‘ślubować’, „want” ‘chcieć’, np.:

(24) John agreed to help me do my homework.
John zgodził się pomóc mi w odrobieniu pracy domowej.
(25) Don’t hesitate to ask questions whenever you need to.
Nie wahajcie się zadawać pytań, gdy tylko macie taką potrzebę.
(26) In the end Margaret refused to participate in the trip we organised.
Margaret w końcu odmówiła udziału w zorganizowanej przez nas wycieczce.
(27) I can’t afford to buy this flat.
Nie mogę sobie pozwolić na kupno tego mieszkania.
(28) I aim to win this race.
Planuję wygrać ten wyścig.
(29) They arranged to meet in the park at four pm.
Ustalili swoje spotkanie na czwartą po południu w parku.
(30) I’ve attempted to break this record several times, but with no success.
Próbowałem pobić ten rekord wiele razy, ale bez powodzenia.
(31) I consent to be your wife.
Zgadzam się być twoją żoną.
(32) I dare to ask you for help.
Ośmielam się prosić cię o pomoc.
(33) They decided to leave this city forever.
Zdecydowali się opuścić to miasto na zawsze.
(34) I deserve to be treated well.
Zasługuję na to, by traktowano mnie dobrze.
(35) He failed to evade responsibility, although he tried really hard.
Nie udało mu się uniknąć odpowiedzialność, chociaż bardzo próbował.
(36) I happened to be there at the time she arrived.
Przytrafiło mi się być tam w czasie, gdy ona przyjechała.
(37) I hope to run away from here soon.
Mam nadzieję, ze ucieknę stąd niebawem.
(38) I didn’t intend to hurt you.
Nie miałem na celu cię zranić.
(39) We both learned to be less naive after this incident.
Oboje nauczyliśmy się być mniej naiwnymi po tym wydarzeniu.
(40) He longs to be with her.
On bardzo tęskni za byciem z nią.
(41) I didn’t manage to finish it on time.
Nie dałam rady skończyć tego na czas.
(42) Don’t pretend to be crying – I know you aren’t.
Nie udawaj, że płaczesz – wiem, że tego nie robisz.
(43) Things sometimes aren’t what they seem to be.
Rzeczy nie zawsze okazują się być takimi, jakimi się wydają.
(44) I swore to love her till the end of my life.
Przysiągłem, że będę ją kochał do końca mojego życia.
(45) I tend to avoid certain social situations.
Mam skłonność do unikania określonych sytuacji towarzyskich.
(46) He volunteered to help this little boy.
On zgłosił się na ochotnika do pomocy temu małemu chłopcu.
(47) He vowed to save the princess.
On ślubował uwolnić księżniczkę.

Kryminal-A-Tainted-Legacy Chcesz czytać wciągające powieści i uczyć się języka?
Poznaj angielski thriller prawniczy A Tainted Legacy z audiobookiem!
Sprawdź teraz >>

Do trzeciej grupy należą czasowniki, po których spotyka się zarówno czasowniki z końcówką „-ing”, jak i bezokoliczniki. Wybrana forma ma jednak wpływ na znaczenie wypowiedzi. W przypadku czasowników takich jak „remember” ‘pamiętać’ i „regret” ‘żałować’ użycie formy „-ing” oznacza, że czynność przez nią określona poprzedza czynność wyrażoną przez czasownik główny. Użycie bezokolicznika oznacza natomiast sytuację przeciwną: akcja opisywana przez bezokolicznik jest późniejsza w stosunku do czynności wyrażonej przez czasownik główny.

(48a) Sue claims that she doesn’t remember talking to him.
Sue twierdzi, że nie pamięta, żeby z nim rozmawiała.
(48b) Sue claims that she did not remember to talk to him.
Sue twierdzi, że nie pamiętała o tym, żeby z nim porozmawiać.
(49) Kathy regrets telling Mike her secret.
Kathy żałuje, że powiedziała Mike’owi swój sekret.
(50) I regret to tell you that you may not stay here any longer.
Przykro mi powiedzieć, że nie wolno ci zostać tu dłużej.

Do grupy tej należy także omówiony osobno czasownik „stop” ‘przestać, zatrzymać się’ (por. „STOP”).

(51) Henry stopped smoking many years ago.
Henry przestał palić wiele lat temu.
(52) Jonathan stopped to smoke a cigarette in the street.
Jonathan zatrzymał się, żeby zapalić papierosa na ulicy.

Użycie formy „-ing” po czasowniku „try” ‘próbować’ oznacza, że, wykonując daną czynność, próbujemy rozwiązać jakiś problem, a podejmowane działanie to tylko jeden z możliwych sposobów – jeśli on się nie sprawdzi, zastosujemy inny. Wykonywana czynność nie musi sprawiać nam przy tym żadnej specjalnej trudności i dlatego właśnie w tłumaczeniu zdań z czasownikiem „try” w połączeniu z „-ing” zwykle nie używa się nawet słowa ‘próbować’:

(53) It was very hot in the room, so I tried opening the window.
W pokoju było bardzo gorąco, więc otworzyłem okno (żeby zrobiło się chłodniej).

Natomiast „try” w połączeniu z bezokolicznikiem opisuje po prostu podjęcie próby zrobienia czegoś, co okazuje się zadaniem trudnym, stawiającym opór naszej woli.

(54) I tried to wade through this book but it turned out too difficult.
Próbowałem przebrnąć przez tę książkę, ale okazała się zbyt trudna.

Forma „-ing” po czasowniku „mean” ‘oznaczać’ odnosi się do rezultatu danej sytuacji:

(55) My plane takes off at 7.15, which means getting up at 5.
Mój samolot startuje o 7.15, co oznacza, że muszę wstać o 5.

Natomiast bezokolicznik poprzedzony wyrazem „mean” opisuje intencje autora wypowiedzi:

(56) I didn\'t mean to offend her.
Nie było moim zamiarem obrazić ją.

Konstrukcja „go on” + forma „-ing” oznacza kontynuowanie jakiejś czynności:

(57) Despite her being annoyed, he went on teasing the girl.
Mimo że była zdenerwowana, on nadal dokuczał dziewczynie.

Z kolei zdanie, w którym po czasowniku „go on” następuje bezokolicznik, odnosi się do przystąpienia do danej czynności po ukończeniu poprzedniej:

(58) After the lecture, the students went on to discuss the issues mentioned.
Po wykładzie studenci przeszli do dyskusji o wymienionych zagadnieniach.

Forma „-ing” po czasowniku „come” ‘przyjść’ określa sposób poruszania się:

(59) She came hurrying towards the children.
Podeszła pospiesznie do dzieci.

Czasownik „come” z bezokolicznikiem oznacza stopniową zmianę danej sytuacji:

(60) After many years of working together, I came to appreciate her honesty and reliability.
Po wielu latach wspólnej pracy zacząłem doceniać jej uczciwość i niezawodność.

Czasowniki takie jak „like” ‘lubić’, „love” ‘kochać’, „hate” ‘nienawidzić’, „prefer” ‘woleć’ w połączeniu z formą „-ing” oznaczają, że mówimy o ogólnym stosunku do danej czynności:

(61) Unlike me, my sister likes getting up early.
W przeciwieństwie do mnie moja siostra lubi wstawać rano.

Jeśli po którymś z tych czasowników występuje bezokolicznik, mowa jest o przyzwyczajeniu lub zwyczaju:

(62) I like to stay in bed on Sunday mornings when I don\'t have to go to work.
Lubię zostawać w łóżku w niedzielne poranki, kiedy nie muszę iść do pracy.

Osobną grupę stanowią czasowniki takie jak „advise” ‘radzić’ i „encourage” ‘zachęcać’. Użycie formy „-ing” lub bezokolicznika uzależnione jest w ich wypadku od uwarunkowań składniowych. Czasowniki te wymagają formy „-ing”, jeśli w wypowiedzi nie występuje inne dopełnienie (określenie osoby, której udzielana jest rada, lub która jest do czegoś zachęcana). Gdy takie dopełnienie występuje (np. „my father” ‘mój ojciec’ w przykładzie (64)), w dalszej części zdania używa się bezokolicznika:

(63) The doctor advised quitting smoking.
Lekarz doradził rzucenie palenia.
(64) The doctor advised my father to quit smoking.
Lekarz doradził mojemu ojcu, żeby rzucił palenie.

Oto inne czasowniki, po których najpierw następuje dopełnienie, a po nim bezokolicznik:

(65) Don’t allow her to come home that late at night.
Nie pozwalaj jej wracać do domu tak późno w nocy.
(66) If I were you, I would ask her to give you an autograph.
Gdybym był na twoim miejscu, poprosiłbym ją o autograf.
(67) I expect you to be here every day at eight am.
Oczekuję od ciebie, że będziesz tutaj codziennie o ósmej rano.
(68) I forbid my son to go to this park.
Zakazałam mojemu synowi chodzić do tego parku.
(69) I will force her to study more and sit this exam.
Zmuszę ją, aby uczyła się więcej i poszła na te egzamin.
(70) He helped her to overcome her trouble.
Pomógł jej przezwyciężyć problemy.
(71) I didn’t invite you to come to this party – please, leave immediately.
Nie zapraszałem cię na to przyjęcie – proszę, natychmiast wyjdź.
(72) I ordered them to serve the meal at two pm.
Kazałem im podawać obiad o drugiej po południu.
(73) He couldn’t persuade her to stay at home that night.
Nie mógł jej przekonać, aby została w domu tamtej nocy.
(74) I told her to hurry up, but she didn’t listen to me.
Mówiłam jej, żeby się pospieszyła, ale ona mnie nie posłuchała.
(75) He wanted me to be perfect.
Chciał, abym była doskonała.
(76) I warned her to wait and see what happens, but she was too anxious to do that.
Ostrzegałem ją, aby poczekała i zobaczyła, co się stanie, ale ona była na to zbyt nerwowa.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne FORMA -ING czy BEZOKOLICZNIK PO CZASOWNIKU
Loading ...