AS, BECAUSE, SINCE - UZASADNIANIE

"As" i "because" stosujemy podobnie do polskich słów 'ponieważ', 'gdyż', 'bo'. Po "as" i "because" wprowadzamy zdanie opisujące przyczynę zdarzenia. W przeciwieństwie do języka polskiego, zdań tych nie poprzedzamy przecinkiem:

(1) We were late because we missed the bus.
Spóźniliśmy się, ponieważ uciekł nam autobus.
(2) I lied because my lawyer told me to.
Skłamałem, bo mój prawnik mi tak powiedział.
(3) As we are going to France this weekend we cannot come to her funeral.
Nie możemy przyjść na jej pogrzeb, bo wyjeżdżamy do Francji w ten weekend.
(4) I can\'t go to the party as I\'m very busy till Monday.
Nie mogę pójść na przyjęcie, bo jestem bardzo zajęta aż do poniedziałku.

Podobną funkcję spełniało kiedyś słowo "for" ('bowiem'). Dziś używa się go jedynie w języku literackim, biblijnym albo stylizowanym na dawny:

(5) "Father, forgive them for they know not what they do."
\"Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią\". (Ewangelia wg św. Łukasza 23:34)

Zdanie zawierające uzasadnienie można wprowadzić także za pomocą "since" albo "seeing as " W takim użyciu mają one znaczenie bliskie polskim słowom 'skoro' lub 'ponieważ\':

(6) Since we still have some time, we may go for lunch.
Skoro (ponieważ) mamy jeszcze trochę czasu, możemy pójść na lunch.
(7) Seeing as you are here, you may as well help me.
Skoro tu jesteś, możesz równie dobrze mi pomóc.

Uzasadnienia w formie rzeczownika albo czasownika z końcówką "-ing" poprzedzamy konstrukcją "because of" ('z powodu'):

(8) All the flights were cancelled because of bad weather.
Wszystkie loty zostały odwołane z powodu złej pogody.
(9) We didn\'t arrive on time because of missing the bus.
Nie przyjechaliśmy na czas, bo uciekł nam autobus.

W niektórych przypadkach "because of" można zastąpić wyrażeniami takimi jak "through" ('przez'), "thanks to" ('dzięki') "out of\"(\'z', np. "out of curiosity" 'z ciekawości'), "on account of" ('z powodu'), "as a result of" ('w wyniku', 'wskutek'), "due to" ('z powodu'), "owing to" ('z powodu'), "with" ('z' "with all this" 'z tego wszystkiego'):

(10) The communist regime collapsed through its internal tensions.
Reżim komunistyczny upadł z powodu swoich wewnętrznych napięć.
(11) The concert was a great success thanks to the hard work and commitment of the musicians.
Koncert był wielkim sukcesem dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu muzyków.
(12) I would like to see that film just out of curiosity.
Chciałbym zobaczyć ten film tylko z ciekawości.
(13) We have to stay in Poland on account of my job.
Musimy zostać w Polsce z powodu mojej pracy.
(14) Profits have declined as a result of the recent crisis.
Zyski zmalały w z powodu ostatniego kryzysu.
(15) Due to the economic crisis many people are unemployed.
Z powodu kryzysu ekonomicznego wielu ludzi nie ma pracy.
(16) Owing to circumstances beyond our control, we regret to inform that the concert is cancelled.
Z żalem informujemy, że z powodu niezależnych od nas okoliczności koncert zostaje odwołany.
(17) I can\'t sleep with all the noise the children are making.
Nie mogę spać z powodu hałasu, jaki robią dzieci.
(18) With all the joy and excitement I forgot to thank the doctors.
Z powodu wielkiej radości i podniecenia, zapomniałem podziękować lekarzom.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne AS, BECAUSE, SINCE - UZASADNIANIE
Loading ...